නිෂ්පාදන

සමස්ත මෝටර් රථ කර්මාන්ත දාමයේ ප්‍රමුඛ මැලියම් හා රසායනික සැපයුම්කරු
 • HT906Z PV module RTV sealant
  HT906Z PV මොඩියුලය RTV සීලන්ට්
  තවත් බලන්න උපුටා දැක්වීමක් ලබා ගන්න
 • RTV Potting sealant 5299W-S
  RTV පොටිං සීලන්ට් 5299W-S
  තවත් බලන්න උපුටා දැක්වීමක් ලබා ගන්න
 • Weeton 823A/828B Two-component PU flexible packaging adhesive
  වීටන් 823A / 828B ද්වි-සංරචක PU නම්යශීලී ඇසුරුම් මැලියම්
  තවත් බලන්න උපුටා දැක්වීමක් ලබා ගන්න
 • Weeton 728 Two-component PU flexible packaging adhesive
  වීටන් 728 ද්වි-සංරචක PU නම්යශීලී ඇසුරුම් මැලියම්
  තවත් බලන්න උපුටා දැක්වීමක් ලබා ගන්න
 • 8921 high performance polyurethane sealant
  8921 ඉහළ කාර්යසාධනයක් සහිත පොලියුරේතන් සීලන්ට්
  තවත් බලන්න උපුටා දැක්වීමක් ලබා ගන්න
 • 9662 RTV Silicone Sealant
  9662 RTV සිලිකොන් සීලන්ට්
  තවත් බලන්න උපුටා දැක්වීමක් ලබා ගන්න
 • 5299 Two Component Silicone
  5299 සංරචක සිලිකොන් දෙකක්
  තවත් බලන්න උපුටා දැක්වීමක් ලබා ගන්න
 • 9331 RTV Silicone Sealant
  9331 RTV සිලිකොන් සීලන්ට්
  තවත් බලන්න උපුටා දැක්වීමක් ලබා ගන්න
 • 9967 Weather proof silicone sealant
  9967 කාලගුණ සාධනය සිලිකොන් සීලන්ට්
  තවත් බලන්න උපුටා දැක්වීමක් ලබා ගන්න
 • 9667 Two Component Structural Silicone Sealant for Insulating Glass
  9667 වීදුරු පරිවරණය සඳහා සංරචක ව්‍යුහාත්මක සිලිකොන් සීලන්ට් දෙකක්
  තවත් බලන්න උපුටා දැක්වීමක් ලබා ගන්න
 • 9335 Multi-Purpose Neutral Silicone Sealant
  9335 බහුකාර්ය උදාසීන සිලිකොන් සීලන්ට්
  තවත් බලන්න උපුටා දැක්වීමක් ලබා ගන්න
 • AB glue
  ඒබී මැලියම්
  තවත් බලන්න උපුටා දැක්වීමක් ලබා ගන්න
  • zhangsong@huitian.net.cn
  • +8615821230089
  • 86-021-54650377-8020
  • අංක 251, වෙන්ජි පාර, සොන්ජියැං දිස්ත්‍රික්කය, ෂැංහයි චීනය