මෝටර් රථ මැලියම් නිෂ්පාදනය

සමස්ත මෝටර් රථ කර්මාන්ත දාමයේ ප්‍රමුඛ මැලියම් හා රසායනික සැපයුම්කරු
 • AB glue
  ඒබී මැලියම්
  තවත් බලන්න උපුටා දැක්වීමක් ලබා ගන්න
 • One-component polyurethane adhesive sealant 917
  එක් සංරචක පොලියුරේතන් මැලියම් සීලන්ට් 917
  තවත් බලන්න උපුටා දැක්වීමක් ලබා ගන්න
  • zhangsong@huitian.net.cn
  • +8615821230089
  • 86-021-54650377-8020
  • අංක 251, වෙන්ජි පාර, සොන්ජියැං දිස්ත්‍රික්කය, ෂැංහයි චීනය